MIDOONY Logo

Management

1399/11/20
Management

Management عبارتست از برنامه ریزی ، ساخت ، اجرا و نظارت ، جهت همراستا بودن فعالیت ها با جهت دهی صورت گرفته توسط Governance به منظور نیل به اهداف سازمانی که به اختصار به صورت ذیل در نظر گرفته می شوند :
•    برنامه ریزی شامل همراستا کردن ، طرح ریزی و سازماندهی.
•    ساخت شامل ایجاد ، کسب و پیاده سازی.
•    اجرا شامل تحویل ، خدمت رسانی و پشتیبانی.
•    نظارت شامل رصد کردن ، ارزیابی و بررسی.
این مجموعه فرایندها هر کدام دربرگیرنده فعالیت هایی می باشند که در قالب چهار موضوع بصورت زیر مشخص می گردند :
تعریف کلیات شامل تعریف راهبرد ، مدیریت معماری سازمانی ، مدیریت نوآوری ، مدیریت سبد پروژه ها ، مدیریت بودجه و هزینه ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت روابط ، مدیریت توافقات سطح خدمت ، مدیریت تامین کنندگان ، مدیریت کیفیت ، مدیریت ریسک.
مدیریت برنامه ریزان و پروژه ها شامل تعریف نیازها ، شناسایی و ساخت راهکارها ، مدیریت ظرفیت و دسترس پذیری ، توانمندسازی تغییر سازمانی ، مدیریت تغییرات ، قبول و انتقال تغییرات ،  مدیریت دانش.
مدیریت عملیات شامل مدیریت اموال ، مدیریت سازماندهی ، مدیریت درخواست و حوادث حین خدمت ، مدیریت مشکلات ، مدیریت تداوم کسب و کار ، مدیریت امنیت اطلاعات ، مدیریت کنترل فرایندهای کسب و کار.
ارزیابی عملکرد و سازگاری شامل نظارت بر سیستم کنترل داخلی ، نظارت و ارزیابی تطبیق با نیازهای خارجی.
همانطور که ملاحظه می گردد حوزه فرایندی Management شامل بیست و هفت فعالیت می باشد که بدلیل مفصل بودن بصورت جداگانه در فرصتی دیگر به شرح آنها خواهیم پرداخت.
در سطح سازمان Management پاسخگوی وظایف مدیریت اجرایی تحت رهبری مدیرعامل می باشد.
Governance و Management شامل انواع فعالیت ها و وظایف مختلفی می باشند. شاید با واژگانی نظیر IT Governance ، Data Governance ، Project Management ، Process Management و ... در سازمان ها آشنا باشید. در هر کدام از این مقوله ها Governance نقش رهبری و Management نقش راهبری را ایفا می کنند که البته Governance نقش تنظیم کننده تعاملات لازم بین دو حوزه را نیز داراست.
سازماندهی فرایندهای کسب و کار باید به گونه ای باشد که اهداف هر دو حوزه Governance و Management را پوشش دهد.
شکل زیر نمایی است که COBIT برای نشان دادن وظایف این دو حوزه و همچنین ارتباطات موجود بین آنها ارائه کرده است :

از تعاریف مذکور می توان نتیجه گرفت که Governance عبارتست از هر آنچه مربوط به حوزه رهبری ، تعیین اهداف و راهبردهای کلان می باشد و Management عبارتست از هر آنچه مربوط به حوزه اجرایی ، انجام عملیات و اتخاذ روش های مناسب جهت تحقق اهداف فوق است.

 

 

 

نرم افزار همسو

1 808
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید