MIDOONY Logo

واژه نامه

انجام درست کارها در برابر انجام کارهای درست Doing Things Right Vs Doing the Right Things

متفکران تاکتیکی تمایل دارند بر «انجام درست کارها» تمرکز کنند در حالیکه متفکران استراتژیک به «انجام کارهای درست» توجه دارند

1401/06/28

Management

Management عبارتست از برنامه ریزی ، ساخت ، اجرا و نظارت ، جهت همراستا بودن فعالیت ها با جهت دهی صورت گرفته توسط Governance به منظور نیل به اهداف سازمانی

1399/11/20

Governance

کلمه Governance از آن کلماتی است که یافتن معادل فارسی آن با چالش همراه بوده است و معمولا برای آن از معادل هایی نظیر حاکمیت یا حکمرانی استفاده می گردد. در این بررسی سعی شده است با استناد به منابع مرتبط ، زمینه شناخت معادل مناسبتر فراهم گردد.

1399/11/20